German
German German German English English French French Spanish Spanish Italian Polish Russian Belarusian Dutch Ukrainian Estonian Turkish English English English Czech Danish Finnish Swedish Norwegian Bokmål Maltese Luxembourgish Greek Lithuanian Latvian Kazakh Icelandic Portuguese Portuguese Spanish Spanish Hungarian Slovak Romanian Romanian Slovenian Serbian Serbian Albanian Croatian Bulgarian Macedonian Bosnian Hebrew Arabic Hindi English Indonesian Korean Japanese Thai Malay Vietnamese Chinese Chinese Persian Bengali Pashto Urdu

Flexlink conveyor X65 complete €250,- Flexlink X65

250 €
FP zzgl. MwSt.
2014
Baujahr
Gebraucht
Angebotstyp
Vennendreef 5, 5807 Oostrum, NL
Standort

DATEN ZUR MASCHINE

Maschinentyp
Flexlink conveyor X65 complete €250,-
Hersteller
Flexlink
Modell
X65
Baujahr
2014
Zustand
sehr gut (gebraucht)

PREIS UND STANDORT

Preis
250 € FP zzgl. MwSt.
Standort
Oostrum , Niederlande Niederlande

DETAILS ZUM ANGEBOT

Inserat-ID
A4243857
Aktualisierung
zuletzt am 19.12.2019
Gesehen
50.058 Einblendungen

BESCHREIBUNG

Flexlink X65 Fördersystem zum Verkauf 65 mm und oder 185 mm Breite. Mehrere hundert Meter, Bögen, Antriebsmotoren, Wechselstationen und Führungen. Der Preis pro Meter beträgt €250,- Der Preis pro Antriebseinheit beträgt €300,- Die Förderer können selbst montiert werden, so dass derjenige, der zuerst kommt, die erste Wahl hat. Spotpreise im Vergleich zum neuen System. Siehe Bilder für den aktuellen Zustand. In sehr gutem Zustand. Stand immer in Reinraumumgebung und transportierte nur ungefüllte Flaschen.
Bgteacjaar
Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren.

DOKUMENTE

4243857.pdf (PDF)

ANBIETER

Kusters Industrial

Ansprechpartner: Herr Bart Kusters

Vennendreef 5

5807 EV Oostrum, Niederlande

Zuletzt online: Letzte Woche

Registriert seit: 2019

5 Inserate online

Purchasing and reselling of used industrial equipment for the Food, Packaging and Logistics Industry
Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal)
aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019.
Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
© Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een Metaalunielid
doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten
die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover het Metaalunielid aanbieder
dan wel opdrachtnemer is.
1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdrachtnemer.
De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit
de overeenkomst voor.
1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Metaalunieleden.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het recht zijn aanbod
te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtnemer
uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding
hierop baseren.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief
omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van overheidswege. De
prijzen zijn verder exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag- en transportkosten
alsmede kosten voor laden, lossen en medewerking verlenen aan
douaneformaliteiten.

Artikel 3: Geheimhouding
3.1. Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte
informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en
knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en
zullen niet door opdrachtgever worden gebruikt voor enig ander doel dan ter
uitvoering van de overeenkomst.
3.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door opdrachtgever niet
openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.
3.3. Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit artikel genoemde
verplichtingen schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete
verschuldigd van 1 25.000,–. Deze boete kan naast schadevergoeding op
grond van de wet worden gevorderd.
3.4. Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie op eerste
verzoek, binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn, naar keuze van
opdrachtnemer, retourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling
is opdrachtgever aan opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd
van 1 1.000,– per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding
op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van
opdrachtnemer die niet direct betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtnemer
bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en
volledigheid hiervan.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden
met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte
adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters,
modellen en dergelijke. Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer te
lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor verweer tegen deze
aanspraken, vergoeden.

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode
5.1. Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief.
5.2. De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële
en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder
definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van
opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan
de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.3. Als er sprake is van:
a. andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de
levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode
verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn
planning, nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te
voeren;
b. meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd
die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft
om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het
meerwerk te verrichten;
c. opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd
of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die hij, met inachtneming van
zijn planning, nodig heeft om de opdracht uit te voeren nadat de reden
voor de opschorting is komen te vervallen.
Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur van de verlenging
van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en het gevolg te
zijn van een situatie als hiervoor onder a tot en met c bedoeld.
5.4. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt of schade
die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode,
zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, te voldoen.
5.5. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever in
geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart
opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van
overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

Artikel 6: Levering en risico-overgang
6.1. Levering vindt plaats op het moment dat opdrachtnemer de zaak op zijn bedrijfslocatie
ter beschikking stelt aan opdrachtgever en aan opdrachtgever
heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. Opdrachtgever
draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag,
laden, transport en lossen.
6.2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen dat opdrachtnemer
voor het transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport
en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan
zich tegen deze risico’s verzekeren.
6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van levering van de
nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de
in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit
heeft gesteld van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet
kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd
gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.

Artikel 7: Prijswijziging
Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is
opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtgever doorberekenen.
Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van
opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 8: Overmacht
8.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan opdrachtnemer
niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van
overmacht.
8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door opdrachtnemers
ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en
transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet
of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld,
terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur,
brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen,
materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en
import- of handelsbeperkingen.
8.3. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te
schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens
opdrachtgever na te komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt
opdrachtnemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.
8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of
wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft
geduurd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke
ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is in die gevallen
bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar
alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door
opdrachtnemer.
8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht,
opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden
schade.

Artikel 9: Omvang van het werk
9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en
andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig
zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer
een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te
zenden.
9.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk niet:
a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-,
schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;
b. het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit, internet of
andere infrastructurele voorzieningen;
c. maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of diefstal of
verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken;
d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. verticaal en horizontaal transport;

Artikel 10: Meerwerk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het
bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de
werkelijkheid;
c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden
op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Opdrachtgever is gehouden
de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van opdrachtnemer te
voldoen.

Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord
en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de
uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde
voorzieningen, zoals:
a. gas, water, elektriciteit en internet;
b. verwarming;
c. afsluitbare droge opslagruimte;
d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en diefstal
of verlies van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en derden, zoals
gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt
materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden
worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
11.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is opdrachtgever gehouden
zich adequaat te verzekeren tegen de in dat lid genoemde risico’s. Opdrachtgever
dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico
van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste
verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling
van de premie te sturen. Als er sprake is van schade, is opdrachtgever
verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling
en afwikkeling.

Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever
een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als
opgeleverd beschouwd;
c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat
het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag
van de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet
is goedgekeurd;
d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken
of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld
of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg
staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave
van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever
dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te
leveren.
12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor
schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik
van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn
contractuele verplichtingen, met inachtneming van artikel 14, alsnog na te
komen.
13.2. De verplichting van opdrachtnemer tot het vergoeden van schade op grond
van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer
uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering
is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het
bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.
13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 2
van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot
maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst
bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt
tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of
die deellevering. In geval van duurovereenkomsten is de verplichting tot het
vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de verschuldigde
opdrachtsom over de laatste twaalf maanden voorafgaand aan de
schadeveroorzakende gebeurtenis.
13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade,
productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en
reis- en verblijfkosten;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan
schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht
aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de
nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen
of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.
Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schades verzekeren.
13.5. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het vergoeden van schade aan door of
namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk
uitgevoerde bewerking.
13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden
wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product
dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en waarvan de door opdrachtnemer
geleverde producten of materialen onderdeel uit maken. Opdrachtgever
is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden
schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken
14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat opdrachtnemer voor een
periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van
de overeengekomen prestatie, zoals in de volgende artikelleden nader wordt
uitgewerkt.
14.2. Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, is het
bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met
die afwijkende garantievoorwaarden.
14.3. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer
binnen redelijke termijn de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk
uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de
opdrachtsom.
14.4. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie,
bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Opdrachtgever moet
opdrachtnemer in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de
overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever
aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico
nieuw materiaal aan te leveren.
14.5. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen,
moeten door opdrachtgever aan hem worden toegezonden.
14.6. Voor rekening van opdrachtgever komen:
a. alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage en montage;
c. reis- en verblijfkosten en reisuren.
14.7. Opdrachtnemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als
opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
14.8. a. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door
derden;
- gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven
door opdrachtgever;
- gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen
of hulpmiddelen.
b. Geen garantie wordt gegeven op:
- geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
- het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
- onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
14.9. Het bepaalde in lid 3 tot en met 8 van dit artikel is van overeenkomstige
toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie,
non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

Artikel 15: Klachtplicht
15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen,
als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt
of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer
heeft geklaagd.
15.2. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle
rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben
ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever
uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken
16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de
zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen
plaats feitelijk af te nemen.
16.2. Opdrachtgever dient kosteloos alle medewerking te verlenen om opdrachtnemer
tot aflevering in staat te stellen.
16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever
opgeslagen.
16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel is opdrachtgever,
nadat opdrachtnemer hem in gebreke heeft gesteld, aan opdrachtnemer per
overtreding een boete verschuldigd van 1 250,– per dag met een maximum
van 1 25.000,–. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de
wet worden gevorderd.

Artikel 17: Betaling
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op
een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30 dagen na
factuurdatum.
17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht om,
in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een
verzoek van opdrachtnemer om inbetalinggeving.
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen
of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten,
tenzij er sprake is van surseance van betaling of faillissement van
opdrachtnemer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing
is.
17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft
uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan
hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel 16;
c. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;
d. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
e. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
f. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten
tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is
overleden.
17.6. Opdrachtgever is in geval van vertraging in de voldoening van een geldsom
rente over die geldsom aan opdrachtnemer verschuldigd met ingang van de
dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling
tot en met de dag waarop opdrachtgever de geldsom heeft voldaan. Als
partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen is de rente verschuldigd
vanaf 30 dagen na opeisbaarheid. De rente bedraagt 12% per jaar,
maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening
wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens
na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend
vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen
met vorderingen van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever.
Daarnaast is opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever
te verrekenen met schulden die aan opdrachtnemer gelieerde
ondernemingen hebben aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer bevoegd
zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op
aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen
wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in
de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c
BW.
17.8. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdrachtgever aan opdrachtnemer
alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum
van 1 75,–.
Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom
incl. rente):
over de eerste 1 3.000,– 15%
over het meerdere tot 1 6.000,– 10%
over het meerdere tot 1 15.000,– 8%
over het meerdere tot 1 60.000,– 5%
over het meerdere vanaf 1 60.000,– 3%
De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze
hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.
17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of grotendeels in
het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure
heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Zekerheden
18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht
op eerste verzoek van opdrachtnemer, naar diens oordeel, voldoende zekerheid
voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de
gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft
in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever
te verhalen.
18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met
opdrachtnemer;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde
overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever
deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of
vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij
de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking
verlenen.
18.5. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door opdrachtnemer
aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft
het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever
zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.
18.6. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij van opdrachtgever uit welke
hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op
opdrachtgever heeft of mocht krijgen een pandrecht en een retentierecht.

Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom
19.1. Opdrachtnemer wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder
van de in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken,
modellen of vindingen. Opdrachtnemer heeft daarom het exclusieve recht
een octrooi, merk of model aan te vragen.
19.2. Opdrachtnemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele
eigendomsrechten over aan opdrachtgever.
19.3. Indien de door opdrachtnemer te leveren prestatie (mede) bestaat uit de
levering van computerprogrammatuur, wordt de broncode niet aan opdrachtgever
overgedragen. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend ten behoeve van
het normaal gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet-exclusieve,
wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie op de computerprogrammatuur.
Het is opdrachtgever niet toegestaan om de licentie over te dragen of
om een sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door opdrachtgever
aan een derde, gaat de licentie van rechtswege over op de verkrijger van de
zaak.
19.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt als
gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever
vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met
betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 20: Overdracht van rechten of verplichtingen
Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit
deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet
overdragen of verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming
van opdrachtnemer. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 21: Opzeggen of annuleren van de
overeenkomst
21.1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren,
tenzij opdrachtnemer daarmee instemt. Bij instemming van opdrachtnemer,
is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare vergoeding
verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen
die voor opdrachtnemer uit de beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt
minimaal 20% van de overeengekomen prijs.
21.2. Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door opdrachtnemer
te maken kosten (regiebasis), wordt de vergoeding als bedoeld in het eerste
lid van dit artikel begroot op de som van de kosten, arbeidsuren en winst,
die opdrachtnemer naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben
gemaakt.

Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
22.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
22.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige
andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
22.3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van
opdrachtnemer neemt kennis van geschillen. Opdrachtnemer mag van deze
bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

ANFRAGE SENDEN

German
de
at
ch
us
gb
fr
be
es
mx
it
pl
ru
by
nl
ua
ee
tr
ca
nz
ie
cz
dk
fi
se
no
mt
lu
gr
lt
lv
kz
is
pt
br
ve
ar
hu
sk
ro
md
si
rs
me
al
hr
bg
mk
ba
il
eg
in
in
id
kr
jp
th
my
vn
cn
tw
ir
bd
af
pk
Ihre Anfrage wird an alle Händler dieser Kategorie weitergeleitet. Achtung: Dadurch können Sie sehr viele Angebote erhalten!

TELEFON & FAX

Telefon: +31 630386263
Fax: +31 630386263
Telefon:
+31 630386263
Ansprechpartner:
Herr Bart Kusters
Maschinen-ID:
A4243857 bei Maschinensucher
Fax: +31 630386263
 Diese Inserate könnten Sie auch interessieren.
Flexlink X65 Fördersystem zum Verkauf 65 mm und oder 185 mm Breite. Mehrere hundert Meter, Bögen, Antriebsmotoren, Wechselstationen und Führungen. Der Preis pro Meter beträgt €250,- Der Preis pro Antriebseinheit beträgt €300,- Die Förderer können selbst montiert werden, so dass derjenige, der zuerst kommt, die erste Wahl hat. Spotpreise im Vergleich zum neuen System. Siehe Bilder für den aktuellen Zustand. In sehr gutem Zustand. Stand immer in Reinraumumgebung und transportierte nur ungefüllte F... mehr
Flexlink X65 Fördersystem zum Verkauf 65 mm und oder 185 mm Breite. Mehrere hundert Meter, Bögen, Antriebsmotoren, Wechselstationen und Führungen. Der Preis pro Meter beträgt €250,- Der Preis pro Antriebseinheit beträgt €300,- Die Förderer können selbst montiert werden, so dass derjenige, der zuerst kommt, die erste Wahl hat. Spotpreise im Vergleich zum neuen System. Siehe Bilder für den aktuellen Zustand. In sehr gutem Zustand. Stand immer in Reinraumumgebung und transportierte nur ungefüllte F... mehr
Flexlink X65 Fördersystem zum Verkauf 65 mm und oder 185 mm Breite. Mehrere hundert Meter, Bögen, Antriebsmotoren, Wechselstationen und Führungen. Der Preis pro Meter beträgt €250,- Der Preis pro Antriebseinheit beträgt €300,- Die Förderer können selbst montiert werden, so dass derjenige, der zuerst kommt, die erste Wahl hat. Spotpreise im Vergleich zum neuen System. Siehe Bilder für den aktuellen Zustand. In sehr gutem Zustand. Stand immer in Reinraumumgebung und transportierte nur ungefüllte F... mehr
ST GERMAIN DE PASQUIER, Frankreich Frankreich
Händlerstandort
einsatzbereit (gebraucht)
Seriennummer 1275 Jahr 1982 Leistung (T) 65 Faltlänge (mm) 2500 Schwanenhals (mm) 250 Be9nlfsbuo Abstand zwischen Beträgen (mm) 2100 Maschine ausgestattet mit: Manual Stop Abmessungen LxPxH (mm) 2230x1400x2400 Maschinengewicht (T) 3.6 mehr
Hypertherm Powermax 65 65 Ampere 380 Volt Schnittstärke 25mm Trennstärke 32 mm Schnittleistung 16mm Inklusive Brenner und Massekabel. Preis €2250,- EX MwSt. Wir sind spezialisiert auf den Verkauf von neuen und gebrauchten Schweißmaschinen . Zum Beispiel: MIG/MAG, CO2, TIG, Puls, AC/DC, Synergetische, wassergekühlt, Elektrode und Plasma. Dyi79i2k3 Auch anderen marken: Migatronic, Lincoln, Miller, Fronius, Kemppi, Parweld, Tico, Helvi, Lorch, Rehm, Selco, Carl Cloos, Cebora, Esab, Saf, ... mehr
Bearbeitungszentrum DOOSAN MYNX 6500/50 Baujahr 2015 (Maschinenmontage: 2017). Technische Parameter der CNC-Fräsmaschine: - CNC-Steuerung: FANUC 0 iMD + Manual Guide - Verarbeitungsbereich: 650 x 1200 mm - Kegel: 50 Tisch - Tischabmessungen: 1400 x 670 mm Iiopyjql - Tragfähigkeit: 1000 kg - T-Nut: 5-125 x 18 H8 Spindel: - AP30-Motor: 18,5 / 15 kW - Drehzahlbereich der Spindel: 6000 U / min - Maximales Spindeldrehmoment: 307 Nm - Spindelkonus: ISO # 50, 7/24 Feed: - Maximaler Vorschub, X-Achs... mehr
Sehr gepflegter Trommelhacker, Bib2lsq2we Biaqzttm9k Eingang: 240 x 550 mm. Hackbreite 650 mm. 3 Stück Einzugswalzen. Rotor mit 2 Messer. Vorschubmotore 2 x 2,2 KW. Antriebsmotor 45 KW. ( Bis 90 KW möglich.) Hydraulikaggregat mit Ventilen und Druckspeicher. Elektroschaltschrank mit Steuerung und FÜ für Voschubmotore. Einzugswalzen und Lagerung zwischenzeitlich erneuert. mehr
Förderbandrollen, Transportrollen, Ersatzrollen, Förderband, Rollenbahn, Tragrollen -Durchmesser Rolle 50 mm -Transportrolle Breite 625 mm -Aufnahme Ø15 x 10 mm, M 10 -Abmessung Ø 50 / 650 mm -Gewicht 2 kg/Stück Betuthu8aj mehr
Prüfgerät mit "On The Fly" (OTF) und automatischer Temperaturkorrektur. Jährliche Wartung und Kalibrierung durch den Hersteller über Wartungsvertrag. B9o2jdj8 Letzte Kalibrierung erfolgte am 07.02.2019. Universalvorrichtung zur vollautomatischen Prüfung von bis zu 40 rotationssymmetrischen Prüflingen vom Durchmesser 12-63 mm kann mitgeliefert werden. mehr
GERINGE BETRIEBSZEIT! Gildemeister ctx 650 ecoline v3 CNC-Drehmaschine mit Schrägbett in perfektem Zustand. Der maximale Durchmesser des Werkstücks beträgt 600 mm. Der Quervorschubhub beträgt 412 mm, der Längsvorschubhub 1150 mm. Durchgangslochdurchmesser - 121 mm, Antriebsleistung (40/100% ED) - 48/41 kW, Drehzahlbereich bis 2250 U/min. Werkzeugmagazin für 12 Positionen 3500 U/min. Reitstock. Kühlmittel 12 bar. Cukn3co8 Renishaw-Werkzeugsteuerung. Späneabfuhrsystem. Werkzeuge: Hydraulisches 3-N... mehr
x-Weg 650 mm y-Weg 540 mm z-Weg 540 mm Steuerung Sinumerik 810 Siemens Hauptspindel: Drehzahlbereich - Hauptspindel max. 8.000 min/-1 Antriebsleistung - Hauptspindel 15 kW Max. Drehmoment 114 Nm Werkzeugaufnahme BT 40 Abstand Spindelnase und Tisch 145 - 685 mm Arbeitstisch: Tischaufspannfläche 800 x 470 mm max. Tischbelastung ca. 900 kg Anzahl der T-Nuten 3 Werkzeugwechsler: Anzahl der Werkzeugplätze 20 pos. max. Werkzeugdurchmesser 80 mm max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox. 150 m... mehr
Bearbeitungszentrum DOOSAN MYNX 6500/50 hergestellt im Jahr 2015 (Maschineninstallation: 2017). Kenndaten: - CNC-Steuerung: FANUC 0 iMD + Manual Guide - Verarbeitungsbereich: 650 x 1200 mm - Kegel: 50 Feed: - Maximaler Vorschub, X-Achse: 1270 mm - Maximaler Vorschub, Y-Achse: 670 mm - Maximaler Vorschub, Z-Achse: 625 mm - Eilgang, X-Achse: 30 m / min. - Eilgang, Y-Achse: 30 m / min. - Eilgang, Z-Achse: 24 m / min. - Servomotor, X-Achse: 4 kW - Servomotor, Y-Achse: 4 kW - Servomotor, Z-Achse: 7... mehr
Sehr gepflegter Trommelhacker, Biaqzttm9k Eingang: 240 x 550 mm. Hackbreite 650 mm. 3 Stück Einzugswalzen. Rotor mit 2 Messer. Vorschubmotore 2 x 2,2 KW. Antriebsmotor 45 KW. ( Bis 90 KW möglich.) Hydraulikaggregat mit Ventilen und Druckspeicher. Elektroschaltschrank mit Steuerung und FÜ für Voschubmotore. Einzugswalzen und Lagerung zwischenzeitlich erneuert mehr
Sägeblatt, Holzsägeblatt, Kreissägenblatt Lql7p -0402-5021202 HW -UFN - bestückt -Ø 200x4,1/2,8x65 -Z36 = T 17,44 -n max. 9000 -Preis pro Stück -2x vorhanden -Gewicht 0,7 kg/Stück mehr
Heavy duty lathe with 4 hardened linear guides Y2xy32 Ma mehr
0
Niebüll, Deutschland Deutschland
Händlerstandort
2007
gebraucht
Allrad ,Anhängerkupplung ,Kabine ,Klima ,ID: BOEG207131,TÜV: April 2022,20 Messer Gras Uni,40 Messer Mais Spezial,Corn-Conditioner mit 144 Zähnen,Lenkautomatik, Rückfahrbildschirm,Zusatztank mit Pumpe für Dosiermittel,Servicewagen für Trommel und Einzug,Zusatzgewichte,VP wie vorhanden Betriebsstunden:5110, Trommel- / Rotorstunden:3715, Corncracker, Hydrostatischer Antrieb,Lagerort:24863 Börm Cij9l7re mehr
Max. Stanzkraft: 650 kN Weitere Leistungsdaten siehe Typenschild oder auf Anfrage Bdet8tizhr Inklusive Sortiment an Stempeln und Matrizen mehr
4
Saint Clairsville, Vereinigte Staaten von Amerika Vereinigte Staaten von Amerika
2007
sehr gut (gebraucht)
2007 Hitachi ZX650LC-3 Hydraulikbagger, EROPS mit 30-Zoll-Ketten, 1 Stck. Ausleger, 10 Fuß Stiel, AC (11.546 Stunden) Diese Maschine wird von Yoder und Frey bei einer vorbehaltlosen Pensionierungs-Liquidationsauktion im Namen der Marietta Coal Company am 30. April in Saint Clairsville, Ohio, verkauft. Sehen Sie sich den vollständigen Bestand online an. Ysg03s mehr
15
Son en Breugel, Niederlande Niederlande
Händlerstandort
2011
gebraucht
Für weitere technische Daten wenden Sie sich bitte an den Verkäufer. Bggvytdjij mehr
Schneidsieb, Schreddersieb, Siebkorb, Sieb für Hacker, Schredderanlage, Einwellenzerkleinerer, Schredder, Schneidmühle, Zerkleinerungsmaschine Fqzcpij -Lochung 65 x 65 mm -Aufnahme Bohrungen Ø 75/30 mm -mit Stützrippen -Zeichnung bei den Bildern -Abmessungen 1600/1844/H620 mm -Gewicht 696 kg mehr
Induction/Surface hardening lathe for hydraulic ci Bhf2bqxsct mehr
Post-Bett-Naht-Siegelmaschine Heissluft-Klebemaschine für die kontinuierliche Nahtversiegelung von wasserdichten, wasserbeständigen und atmungsaktiven Materialien. Hervorragend geeignet für die Herstellung von Outdoor-Bekleidung, Bekleidung für Militär und Behörden, Schutzkleidung, Zelten und Markisen sowie für die Nahtvorbereitung von schaumstoffgepolsterten Autositzen oder Seitenlehnen. Die Maschine ist in drei Ausführungen erhältlich: F3 - Kontinuierlicher, gleichmäßiger Vorschubtyp Bibngjeos... mehr
14
Kaiserslautern, Deutschland Deutschland
Händlerstandort
2011
einsatzbereit (gebraucht)
Steuereinheit Marke Fanuc Modell 21i-MB Hauptantrieb Spindeldrehzahlbereich 10000 Leistung des Spindelmotors 18,5/15 kW Zusätzliche Ausrüstung Kühlung durch die Spindel mit einem maximalen Druck von 20 bar Scharnierband-Späneförderer mit Linksauswurf + Späneauffang Werkzeugmagazin mit 30 Positionen statt des Standardmagazins Steuereinheit Marke Fanuc Modell 21i-MB Hauptantrieb Spindeldrehzahlbereich 10000 Leistung des Spindelmotors 18,5/15 kW Zusätzliche Ausrüstung Kühlung durch die Spindel mit ... mehr
Retarder ,Attachments: Zustand: Gebrauchtmaschine, Anzahl: 2, Lochanzahl: 10\\Machine Location: Bockel - Gyhum\\Internal stock No.: 906\\\\mit 10-Loch Felge, mit LL1 33,5cm, mit LL2 10cm, mit 39,5cm Einpresstiefe, mit Rasenbereifung, mit 28,5cm Lochkranzdurchmesser, abgebaut von Claas Arion 550 Mwst# ausweisbar. Bf3mgok00o mehr
Werte Kunden. Nutzen Sie die Möglichkeit und bestellen jetzt noch zum alten Preis. Die Preisstruktur wird sich in Kürze ändern. Das angebotene Fahrzeug liefern wir Ihnen frei Bordsteinkante an Ihre Adresse in weiten Teilen von Niedersachsen, Hamburg, NRW, Mecklenburg Vorpommern, Schleswig Holstein, Hessen, Brandenburg, Sachsen und Bayern. Bitte fragen Sie mit Ihrer PLZ an. im Preis enthaltenes Zubehör dieses Angebotes: - Aluminiumdeckel mit aufwändiger Reling - 15cm Bordwanderhöhung => Gesamtinn... mehr
Schleifstein, Schleifstift Due8s3 -Aufnahme M12 -Außen Durchmesser 50 mm -Länge 65 mm -Anzahl 74 Stück -wird nur komplett verkauft -Gewicht 28 kg mehr
4 guideways 2 steadies included Czwpu8chy smallest dia wit mehr
8
Bremen, Deutschland Deutschland
Händlerstandort
2012
gebraucht
Schneidwerkswagen ,Weitere Schneidwerke und Erntevorsätze ab Lager lieferbar. Unser Angebot finden Sie unter [web address removed][...] --- An- und Verkauf, Finanzierung, Vermietung und Transport Ihrer Landmaschinen. Kontaktieren Sie uns! --- Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Schneidwerk,Lagerort: Rcxspe2r mehr
9
Kaiserslautern, Deutschland Deutschland
Händlerstandort
2007
einsatzbereit (gebraucht)
Steuergerät Marke SIEMENS Modell SINUMERIK Hauptantrieb Drehzahlbereich der Spindel 8000 Gv3ftc Leistung des Spindelmotors 15 kW Bewegung X-Achsenbewegung 650 mm Y-Achsenbewegung 540 mm Z-Achsenbewegung 540 mm Tabelle Außenlänge 750 mm Außenbreite 540 mm Turm Anzahl der Werkzeugschlitze 20 Zusätzliche Ausrüstung 7 Werkzeuge inklusive Dieses Bridgeport GX 650 B Vertikal-Bearbeitungszentrum wurde im Jahr 2007 in Großbritannien hergestellt. Es hat einen Produktionsrekord von ca. 7000 Stunden. Sie w... mehr
9
Pragsdorf, Deutschland Deutschland
Händlerstandort
2011
gebraucht
Bordcomputer ,Kabine ,Klima ,Höchstgeschwindigkeit 40km/h stufenlos Allrad Luftsitz, Klimaanlage Radio, Bluetooth Rückfahrkamera Auswurfkanal-Kamera Metalldetektor Zentralschmierung 10 Arbeitsscheinwerfer vorne 2 Arbeitsscheinwerfer hinten und seitlich Maisgebiss Krone Easy Collect 753 SN: 807962 Arbeitsbreite 7,5m Reihenanzahl 10 Turmgetriebe neu PickUp gegen Aufpreis verfügbar! PickUp Easy Flow Betriebsstunden:2950, Häckslerstunden:2050, Erstzulassung:2011, Hydrostatischer Antrieb, Maisgebiss,... mehr
4
Cerreto D'Esi, Italien Italien
Händlerstandort
2007
einsatzbereit (gebraucht)
"PRT Service Innovation Srl" Granulationslinie von 2007-Typ 65 mit einer Kapazität von 150 Kg/Stunde Beschreibung der Ausrüstung: -automatisches Großbeutel-Entleerungssystem -EX65 Einzelschneckenextruder -Blitzhydraulik Changer 65 -ausgestattet mit hydraulischem Aggregat und digitaler Druckregelung -WF55 Frontkopfschnitt mit Wasser -TPG 100 schallgedämmt pneumatischen Transport -PS2 Granulat-Speichersilo mit schalldichtem Zyklon -Schaltschrank und Leitungssteuerung (Siemens PLC + Bedien... mehr
Winkelbohrmaschine, Handbohrmaschine, Eckbohrer -für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen -Nennaufnahme 360 Watt -Bohreraufnahme MK1 -max Bohrleistungleistung 15 mm -Anschluss 230 Volt -Gewicht 7,5 kg Qli3sjdor mehr
Hersteller AZO (DE), Type DFS 100X650 NE300NA, [...] 026050AA 059721, Material Stainless steel, Dosierschnecke , Schneckendurchmesser 90 mm, Steigung 100 mm, Wellendurchmesser 25 mm, Schneckenlänge 650 mm, Einlauf dia. 300mm, Auslauf dia. 125mm, Mit Motor 0,37 kW 240/415 Volt, Baujahr unknown, Platzbedarf 1,7x0,5 M, Totalhöhe 0,4 M, Gewicht 70 Kg, Zusätzliche Spezifikationen Easy inspection and cleaing due to quick release clamps Pneumatically operated shutoff valve Was Sie von Maschinen von Foe... mehr
15
Son en Breugel, Niederlande Niederlande
Händlerstandort
2006
gebraucht
Für weitere technische Daten wenden Sie sich bitte an den Verkäufer. Bggvzgfuql mehr
Ligmatech MTB 10/135/06 Foerderband Laenge: 13500 mm Streifenbreite. 650mm Hoehe 700 mm / einstellbar Bandgeschwindigkeit: einstellbar Balwvqsrel Zwei-Wege-Fortschritt Antrieb: ABB 1.1 KW 380v 50Hz Gewicht der Ausruestung: 750 kg mehr
CNC-Vertikal-Editierzentrum Hyundai-Kia VX-650 mit einer Fanuc21i-MB-Steuerung einschließlich Manual Guide i-Dialogbereich + Flash-Kartenspeicher. Jahr 2011. MASCHINENDATEN Maschinentyp: Fräsmaschinen-Bearbeitungszentren - vertikal Produzent: HYUNDAI-KIA Modell: VX 650 Baujahr: 2011 Bedingung: Gebraucht, aber ausgezeichneter Zustand Stunden-Modus: 1516 Stunden ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR, MIT DEM DIE MASCHINE AUSGESTATTET IST: - Kühlung durch den Drehpunkt mit maximalem Druck von 20 bar - Scharnierba... mehr
8
Pragsdorf, Deutschland Deutschland
Händlerstandort
2006
gebraucht
Motor – Ford Schüttler Anzahl – 6 Multi-Thresh – Viertrommel Dreschsystem AutoFloat – schneidwerk Bodenanpassung InfoView – Bord-Informationssystems Siebverstellung, elektrisch Strohhäcksler Anhängekupplung, automatisch Klimaanlage Rückspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar Radio MP3/USB/SD/AUX Bereifung vorne – Michelin 800/65 R32 Bereifung hinten – Alliance 480/70 R30 6,5 m schneidwerk BISO VX 650 mit schneidwerkswagen Raps-Seitenmesser rechts und links Sehr guter Zustand Betriebsstunden:... mehr
Biegewerkzeug, Matrize, Untermesser, Unterwerkzeug, Prismenwerkzeug -Werkzeug für Abkantpresse -Prismen 88° -V Breite mm -Länge 340 Bdzk9pffyj -Gewicht 10 kg mehr
Hersteller AZO (DE), Type DFS 100X650 NE300NA, Material Stainless steel, Dosierschnecke , Schneckendurchmesser 90 mm, Steigung 100 mm, Wellendurchmesser 25 mm, Schneckenlänge 650 mm, Einlauf dia. 300 mm, Auslauf dia. 125 mm, Mit Motor 0,37 kW 240/415 Volt, [...] 026050AA 059721, Platzbedarf 1,7x0,5 M, Totalhöhe 0,4 M, Gewicht 70 Kg, Zusätzliche Spezifikationen Easy inspection and cleaing due to quick release clamps Pneumatically operated shutoff valve Was Sie von Maschinen von Foeth erwarten kön... mehr
Retarder ,Attachments: Zustand: Gebrauchtmaschine, Status: aktiv, Währung: EUR, Anzahl: 2, Betriebsstunden: 0, Größe: 650/85R38, Int.-Nr.: 176005001106409, Leistung (PS): 0, Standort Land: Deutschland, Standort Postleitzahl: 27404, Standort Strasse: Wichernstr. 2\\Machine Location: Bockel - Gyhum\\Internal stock No.: 176005001106409\\\\abgebaut von Claas Axion 870 Mwst# ausweisbar. Tedwnlg7 mehr
10
Mengkofen, Deutschland Deutschland
Händlerstandort
1996
gebraucht
Klima ,Lastschutzgitter ,Autocontour | Trommelstunden: 3296 | Motorstunden: 4.779 C3bzhnrm mehr
4
Berlin, Deutschland Deutschland
Händlerstandort
2008
einsatzbereit (gebraucht)
Leistung: 95kW, Anschlussleistung: 80kVA, inklusive Kurzstangenlademagazin LNS QUICK LOAD SERVO III und Zubehör. Crpwjqr mehr
Ząbkowice Śląskie, Polen Polen
neuwertig (gebraucht)
Format B3 ( 38x65 cm) Two cassettes Counter Compressor Baomqt mehr
Ihre Ansprechpartner in unserem Hause: Herr: Andre Evering Herr: Marcel Brahms Herr: Simon Blank Bfva0qgrqv Wir bieten Ihnen hier eine gebrauchte Palettenregaltraverse des Herstellers Galler zum Kauf an. Technische Daten zur Palettenregaltraverse: Regalsystem: Galler Typ: Omega Im Lieferumfang sind enthalten: 01x Palettenregaltraversen, gebraucht Materialfarbe: cremeweiß IPG Profil: 100 x 65 mm Agraffentyp: 5 HK (Haken) lichte Weite: 2.700 mm max. Belastung pro Traversenpaar 2.200 k... mehr
Hersteller AZO (DE), Type DFS 100X650 NE300NA, Material Stainless steel, Dosierschnecke , Schneckendurchmesser 90 mm, Steigung 100 mm, Wellendurchmesser 25 mm, Schneckenlänge 650 mm, Einlauf dia. 300 mm , Auslauf dia. 125 mm, Mit Motor 0,37 kW 240/415 Volt, [...] 026050AA 059721, Platzbedarf 1,7x0,5 M, Totalhöhe 0,4 M, Gewicht 70 Kg, Zusätzliche Spezifikationen Easy inspection and cleaing due to quick release clamps Pneumatically operated shutoff valve Was Sie von Maschinen von Foeth erwarten kö... mehr
Retarder ,Attachments: Zustand: Gebrauchtmaschine, Status: aktiv, Währung: EUR, Anzahl: 2, Betriebsstunden: 0, Größe: 650/65R42, Int.-Nr.: 991005001106784, Leistung (PS): 0, Standort Land: Deutschland, Standort Postleitzahl: 27404, Standort Strasse: Wichernstr. 2\\Machine Location: Bockel - Gyhum\\Internal stock No.: 991005001106784\\\\abgebaut von Claas Arion 660 Mwst# ausweisbar. Bqhokiu08 mehr
Hydr. Einstaenderhobelmaschine Fabr. WALDRICH COBURG Typ 2E 1515 Kom.# 2110108 Baujahr 1966 kombinierte Portalhobel- und Fraesmaschine mit abnehmbarem Fraesaufsatz Technische Daten: Hobellaenge 2000 mm Hobelbreite 900 mm Hobelhoehe 750 mm Tischflaeche 2000 x 650 mm zul. Werkstueckgewicht 1550 kg Psyq83 Fraeskopf 11 Spindeldrehzahlen 112 - 1120 UpM Leistung 1,5 kW Drehzahl 960 UpM. Werkzeugaufnahme MK 3 max. Fraeserdurchmesser 63 mm Axialverstellung des Fraeskopfes 130 mm Senkrechtverstellung ... mehr
FLACH acht Kanten Einwellen Hacker Shredder Breite [mm]: 65 Laenge [mm]: 65 C7muoqr Staerke [mm]: 28 ST-RF mehr
Interne Artikel-Nr.: 18055 HSK-A50 Weldon Aufnahmen 50 Stk.11 Stk. Hersteller: Wohlhaupter Typ: 6x65 / 8x65 / 10x65 / 16x80 / 20x80 / 25x90 / 12x80 / 6x80 / 8x80 / 16x90 Bcmowa8ka3 Weitere Größen auf Anfrage Differenzbesteuert nach §25a Ust.Ges. mehr
Ihre Ansprechpartner in unserem Hause: Herr: Andre Evering Herr: Marcel Brahms Herr: Simon Blank Wir bieten Ihnen hier eine gebrauchte Palettenregaltraverse des Herstellers Galler zum Kauf an. Technische Daten zur Palettenregaltraverse: Regalsystem: Galler Typ: Omega Im Lieferumfang sind enthalten: 01x Palettenregaltraversen, gebraucht Materialfarbe: gelb IPG Profil: 145 x 65 mm lichte Weite: 4.500 mm max. Belastung pro Traversenpaar D9pq77 2.500 kg, bei gleichm. verteilt... mehr
Rudnick & Enners Restholzschere Bbtstteizw RE-HYK 350mm x 650mm Einlaufabmessung 350mm Hoch und 650mm Breit mit Einlaufvibrorinne Schaltschrank Fotos folgen mehr
Maschinenart Plasma-Inverter-Schneidanlage Fabrikat Hypertherm Typ Powermax 65 Anlagen-Nr. 65-054865 Anschlussspannung 3 x 400 Volt Einstellbereich 20 – 65 Ampere Einschaltdauer 50 % ED bei 65 Ampere 100 % ED bei 46 Ampere Stromeinstellung stufenlos max. Trennschnitt 32 mm max. Qualitätsschnitt 25 mm Kühlung Inverter durch eingebauten Lüfter Kühlung Brenner druckluftgekühlt Ausführung tragbare Montageanlage Absicherung 32 Ampere Sonderzubehör Automatenanschluss Abmessungen L... mehr
Sandstrahlkabine Fabr. SCHLICK Typ 143 Fabr. 21/23313 Baujahr 2000 Technische Daten: Innenmaße ca. 650 x 650 x 550 mm Rundtischdurchmesser (Arbeitstisch) 600 mm Luftbedarf 200 - 1000 l/min. Stromanschluss 380 V / 50 Hz / 0,38 kW Abmessungen ca. 1.000 x 840 x 2.260 mm Gewicht ca. 255 kg Belsrapggl mit - Druckregelventil - Drehtischtrommel - Zyklon-Abscheider gebraucht, in gutem Zustand mehr
Maschinensucher.de ist offizieller Sponsor von:
Flag de
+49 (0) 201 857 86 10
Flag nl
+49 (0) 201 857 86 180
Flag pl
+48 (0) 223 076 958
Flag gb
+44 (0) 20 331 800 72
Flag us
+44 (0) 20 331 800 72
Flag it
+49 (0) 201 857 86 152
Flag es
+34 (0) 911 433 456
Flag fr
+49 (0) 201 857 86 153